เกี่ยวกับเรา บุคลากรและโทรศัพท์

บุคลากรและโทรศัพท์

งานแผนและพัฒนา

โทรศัพท์ : 0 2441 4125


Image Description
วีระชัย เขม้นงาน

รักษาการหัวหน้างานแผนและพัฒนา


Image Description
ทิวาลัย สุจินพรัหม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ผู้ชำนาญการ)


Image Description
จิราภรณ์ จีนสมุทร

นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ


Image Description
ณัฐวัฒน์ อัครโภคิณศิริ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


Image Description
อรรัตน์ ตั้งทองเพ็ชร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล