เกี่ยวกับเรา บุคลากรและโทรศัพท์

บุคลากรและโทรศัพท์

งานบริการการศึกษา

โทรศัพท์ : 0 2441 4125

การสอบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์


Image Description
วารุณี อัศวธัญญาสกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ชำนาญการพิเศษ)


Image Description
สุนันทา สระโพธิ์ทอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ


Image Description
กัญยาภักษณ์ พะระนะพันธ์

นักวิชาการศึกษา


Image Description
กิติพงษ์ เกียรติอมรเวช

นักวิชาการเงินและบัญชี


Image Description
เกศริน มะลิ

นักวิชาการศึกษา


Image Description
เกียรติพงค์ มั่นเอี่ยม

นักวิชาการศึกษา


Image Description
ณัฐพล ชิตณรงค์

นักวิชาการศึกษา


Image Description
ธนธรณ์ รอดพ้น

นักวิชาการพัสดุ


Image Description
นฐมล จักรเพ็ชร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


Image Description
นิธิวัฒน์ กีรติถาวร

นักวิชาการศึกษา


Image Description
ปิยะนุช ปุระวัฒน์

นักวิชาการเงินและบัญชี


Image Description
ปุญชรัศมิ์ แทบทาม

นักวิชาการเงินและบัญชี


Image Description
พรสวรรค์ สวัสดิ์ตาล

นักวิชาการศึกษา


Image Description
ภภัสสร บัญญาพานต์

นักวิชาการศึกษา


Image Description
ภาษิตา จุลสำโรง

นักวิชาการเงินและบัญชี


Image Description
มานพ เสนาพิทักษ์

นักวิชาการศึกษา


Image Description
ยศกร ฉั่วรุ่งเรือง

นักวิชาการพัสดุ


Image Description
รุ่งฤดี ประคองทรัพย์

นักวิชาการเงินและบัญชี


Image Description
วิภารัตน์ ชื่นชม

นักวิชาการศึกษา


Image Description
ศุภานิช นุ่มดี

นักวิชาการเงินและบัญชี


Image Description
สุพจน์ ยี่ทอง

นักวิชาการศึกษา