เกี่ยวกับเรา บุคลากรและโทรศัพท์

บุคลากรและโทรศัพท์

งานบริการสร้างเสริมศักยภาพทุนมนุษย์

โทรศัพท์ : 0 2441 4125

การลงทะเบียน / การสำเร็จการศึกษา / การขอหนังสือรับรอง / Transcript / การขอขยายเวลาการศึกษา / MAP-C / Coursera และ Micro-Credits


Image Description
พนิดา สร้อยสังวาลย์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา


ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล