เกี่ยวกับเรา บุคลากรและโทรศัพท์

บุคลากรและโทรศัพท์

งานพัฒนาหลักสูตร
โทรศัพท์ : 0 2441 4125

Image Description
นฤดล คงทน

รักษาการหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร


Image Description
ปารณีย์ สำราญสุขทิวาเวทย์

นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำนาญการพิเศษ)


Image Description
วราพร จงแจ่ม

นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำนาญการพิเศษ)


Image Description
นิชาภา วงษ์มหัทธน

นักวิชาการศึกษา


Image Description
ศศิรันญาศ์ จุลโพธิ์

นักวิชาการศึกษา