เกี่ยวกับเรา บุคลากรและโทรศัพท์

บุคลากรและโทรศัพท์

งานศูนย์ภาษา
โทรศัพท์ : 0 2441 4125

Image Description
ฑิฆัมพร เล้าเจริญ

รักษาการหัวหน้างานศูนย์ภาษา


Image Description
ผศ.ดร.กรัณศุภมาส เอ่งฉ้วน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์


Image Description
พลัณณพัตถ์ ศิริวงศ์

ผู้ช่วยอาจารย์


Image Description
วณฏ เงารังษี

ผู้ช่วยอาจารย์


Image Description
Gina Masbad Nunez

ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ระดับ2


Image Description
Jarah Gertrudes M. Espiritu

ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ระดับ2


Image Description
Van Khua Piang

ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ระดับ2


Image Description
กันทิมา ช่อกลาง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


Image Description
พรทิพย์ นิสสะ

นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ


Image Description
ศรีวรรณา ขวัญชุม

นักวิชาการศึกษา


Image Description
สปันนา ศรีเวียง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


Image Description
สุดคนึง สหะเดช

นักวิชาการเงินและบัญชี


Image Description
อาณัติ ปาลพันธุ์

นักวิชาการศึกษา