เกี่ยวกับเรา บุคลากรและโทรศัพท์

บุคลากรและโทรศัพท์

งานกิจการนักศึกษา

โทรศัพท์ : 0 2441 4125

ทุนการศึกษา / สวัสดิการนักศึกษา / การขึ้นทะเบียนบัณฑิต และ Soft Skills


Image Description
ดร. สุภาพร จตุรภัทร

นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำนาญการพิเศษ)


Image Description
นันทิยา ปิ่นปลื้มจิต

นักวิชาการศึกษา


Image Description
วีรชาติ พนาวิวัฒน์

นักวิชาการศึกษา


Image Description
สุภาพร นพเก้า

นักวิชาการศึกษา