เกี่ยวกับเรา บุคลากรและโทรศัพท์

บุคลากรและโทรศัพท์

สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
โทรศัพท์ : 0 2441 4125

Image Description
ศ.ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย


Image Description
รศ.ดร.วราภรณ์ อัครปทุมวงศ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ


Image Description
ผศ.ดร.สุเทพ ไวยครุฑธา

รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา


Image Description
ผศ.ธนดล ปริตรานันท์

รองคณบดีฝ่ายแผนและการคลัง


Image Description
ผศ.ดร.สมชัย ตระการรุ่ง

รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการการศึกษา


Image Description
อ.ดร. นภดล วณิชวรนันท์

รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล


Image Description
รศ.ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล

รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ


Image Description
ผศ.ดร.นพ.ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาแบบดิจิทัล


Image Description
Dr. Aung Win Tun

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์


Image Description
ผศ.ดร.นพ.วิชิต สุธรรมารักษ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการตลาดดิจิทัล


หน่วยเลขานุการ
Image Description
สุวรรณี นพรัตน์ศิริ

นักวิชาการศึกษา


Image Description
อ้อย ไชยมาตย์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร


สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
Image Description
ศรีเรือน โกศัลวัฒน์

นักวิชาการศึกษา


Image Description
วัยณา เนียมนิล

นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำนาญการพิเศษ)


Image Description
ปาณิสรา ร้อยชิน

นักประชาสัมพันธ์(ผู้ชำนาญการพิเศษ)


Image Description
สายบัว เขาแก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชี


Image Description
เครือวัลย์ สุขสมัย

นักวิชาการเงินและบัญชี


Image Description
เพ็ญประภา เกิดช่วย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


Image Description
คำรณ ไพศาลพัฒนสกุล

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา


Image Description
พนิดา ตาตะยานนท์

นักวิชาการศึกษา


Image Description
วรรณา ช่วยรักษา

นักประชาสัมพันธ์


Image Description
ปิยะ เที่ยงดี

นักวิชาการเงินและบัญชี


Image Description
กัลยกร เรือนนุช

นักวิชาการศึกษา


Image Description
ปฐมพงษ์ พงษ์ศิริยาภรณ์

นักวิชาการศึกษา


Image Description
จตุพงษ์ ยศพิมพา

นักวิชาการศึกษา


Image Description
ชนัญญา นิสีดา

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร


Image Description
นิมิตร ปันธรรม

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร


Image Description
วรวิทย์ พูลกิจวัฒนา

พนักงานธุรการ ระดับ ส2