สอบ / เรียน / ยื่นผล ภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนรายวิชา GRID (เรียนระหว่างวันที่ รอบเรียนวันที่ 1-28 สิงหาคม, วันที่ 3-28 กันยายน, วันที่1 -28 ตุลาคม และวันที่1 – 27 พฤศจิกายน 2565 (เทอม 1/2565)

  • กำหนดการลงทะเบียน (Student Service System) : 4 – 15 กรกฎาคม 2565
  • กำหนดชำระเงิน : ภายใน 5 สิงหาคม 2565 (ภายในเวลา 22.00 น.) (หากชำระเงินหลังจากกำหนดนี้ถือว่าเป็นการชำระเงินล่าช้า ต้องชำระค่าปรับจำนวน 2,000 บาท)

August 2022
ลำดับ รายวิชา ประกาศรายชื่อ
1 GRID 514 Reading and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
2 GRID 515/1 Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
3 GRID 516/1: Thesis Writing for Graduate Studies Download
4 GRID 517: Essential English Grammar for Graduate Studies Download
5 GRID 530 English Academic Writing I Download
6 GRID 531 English Academic Writing II Download
7 GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience6 Download
8 GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities6 Download
9 GRID 537 Oral Presentation Skills (30 Hour) Download

 

September 2022
ลำดับ รายวิชา ประกาศรายชื่อ
1 GRID 514 Reading and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
2 GRID 515 Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
3 GRID 516: Thesis Writing for Graduate Studies Download
4 GRID 531 English Academic Writing II Download
5 GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience Download
6 GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities Download
7 GRID 537 Oral Presentation Skills (30 Hour) Download

 

October 2022
ลำดับ รายวิชา ประกาศรายชื่อ
1 GRID 515 Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies Download
2 GRID 516: Thesis Writing for Graduate Studies Download
3 GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Bioscience Download
4 GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities Download
5 GRID 537 Oral Presentation Skills (30 Hour) Download

 

November 2022
ลำดับ รายวิชา ประกาศรายชื่อ
1 GRID 516: Thesis Writing for Graduate Studies Download
2 GRID 537 Oral Presentation Skills (30 Hour) Download

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ : 092-849-1339
Line official งานศูนย์ภาษา
Line official งานศูนย์ภาษา

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

สอบถามข้อมูล