สอบ / เรียน / ยื่นผล ภาษาอังกฤษ

กำหนดเปิดสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ (GRID COURSES) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (เรียนระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม – 29 มิถุนายน 2563) เทอม 2 ปีการศึกษา 2562 (การเรียนการสอนแบบออนไลน์)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดเปิดสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ (GRID Courses) ระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ (เรียนระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม – 29 มิถุนายน 2563) เทอม 2 ปีการศึกษา 2562 (**การเรียนการสอนแบบออนไลน์) โดยมีกำหนดการ ดังนี้

กำหนดการ ระยะเวลา
กำหนดการสำรองที่นั่ง (course booking)
(โดยเข้าไปที่ระบบ E-Registration และคลิกเมนู course booking ด้านซ้ายมือ)
18 – 22 มีนาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงทะเบียน 25 มีนาคม 2563
กำหนดการลงทะเบียน (E-Registration) 25 -27 มีนาคม 2563
กำหนดการชำระเงิน ภายในวันที่ 16 เมษายน 2563
ประกาศรายวิชาที่ได้เปิด
 • 24 เมษายน 2563
 • (**รายวิชาที่ได้เปิดขึ้นอยู่กับ จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว)
นักศึกษาท่านที่สนใจ สามารถสำรองที่นั่ง โดยเข้าไปที่ระบบ E-Registration และ คลิกที่เมนู course booking  ด้านซ้ายมือ ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 มีนาคม 2563

รายละเอียดเกณฑ์การลงเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ (GRID)
ระดับปริญญาเอก

SCORE COURSES TO BE TAKEN
ในกรณีที่นักศึกษาได้คะแนนสอบ
 • TOEFL-ITP ตั้งแต่ 470 – 499 หรือ
 • TOEFL-iBTตั้งแต่ 52 – 60 หรือ
 • IELTS ที่ระดับ 4.5
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งต่อไปนี้
 • GRID 532 Thesis Writing in Physical Science and Biosciences (สายวิทย์) หรือ
 • GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities (สายสังคม)
 • และต้องสอบให้ผ่านก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
 • TOEFL-ITP ตั้งแต่ 435 – 469 หรือ
 • TOEFL-iBTตั้งแต่ 41 – 51 หรือ
 • IELTS ที่ระดับ 4
ต้องเรียนรายวิชา
 • GRID 531 English Academic Writing II

 • และ ให้เลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งต่อไปนี้
 • GRID 532 Thesis Writing in Physical Science and Biosciences (สายวิทย์) หรือ
 • GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities (สายสังคม)
 • รวม 2 รายวิชา และต้องสอบให้ผ่านก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
 • TOEFL-ITP ตั้งแต่ 400 – 434 หรือ
 • TOEFL-iBTตั้งแต่ 32 – 40 หรือ
 • IELTS ที่ระดับ 3 - 3.5
ต้องเรียนรายวิชา
 • GRID 530 English Academic Writing I และ GRID 531 English Academic Writing II

 • และให้เลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งต่อไปนี้
 • GRID 532 Thesis Writing in Physical Science and Biosciences (สายวิทย์) หรือ
 • GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities (สายสังคม)
รวม 3 รายวิชา และต้องสอบให้ผ่านก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

รายละเอียดเกณฑ์การลงเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ (GRID)
ระดับ ป.โท / ป.บัณฑิต / ป.บัณฑิตชั้นสูง (สำหรับนักศึกษารหัส 59 ขึ้นไป)

ลำดับ IELTS TOEFL iBT TOEFL ITP MU GRAD TEST คอร์สที่ต้องลงเรียน
1 4.5 52-53 470-479 52-59 กลุ่ม 1 GRID 516 Thesis Writing for Graduate Studies   หรือ

กลุ่ม 2 GRID 532 Thesis Writing in Physical and Biosciences หรือ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities และต้องสอบให้ผ่านก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
2 4 41-51 435-469 44-51 กลุ่ม 1 GRID 515 Speaking and Writing in Academic Contexts for Graduate Studies
และ GRID 516 Thesis Writing for Graduate Studies หรือ

กลุ่ม 2 GRID 531 English Academic Writing II

และให้เลือกรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical and Biosciences
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities และต้องสอบให้ผ่านก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
3 3-3.5 32-40 400-434 36-43 กลุ่ม 1 GRID 514 Reading and Writing in Academic Contexts for Graduate Studies
และ GRID 515 Speaking and Writing in Academic Contexts for Graduate Studies
และ GRID 516 Thesis Writing for Graduate Studies หรือ

กลุ่ม 2 GRID 530 English Academic Writing I
และ GRID 531 English Academic Writing II

และให้เลือกรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical and Biosciences
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
และต้องสอบให้ผ่านก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

รายละเอียดเกณฑ์การลงเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ (GRID)
ระดับ ป.โท ป.บัณฑิต ป.บัณฑิตชั้นสูง (สำหรับนักศึกษารหัส 58- 52)

ลำดับ IELTS TOEFL iBT TOEFL ITP MU TEST(ไทย 40 นานาชาติ 45) คอร์สที่ต้องลงเรียน
1 4 41-51 435-479 38-44 กลุ่ม 1 GRID 531 English Academic Writing II หรือ

กลุ่ม 2 GRID 515 Speaking and Writing in Academic Contexts for Graduate Studies

และต้องสอบให้ผ่านก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
2 3-3.5 32– 40 400-434 31-37 กลุ่ม 1 GRID 530 English Academic Writing I และ GRID 531 English Academic Writing II หรือ

กลุ่ม 2 GRID 514 Reading and Writing in Academic Contexts for Graduate Studies
และ GRID 515 Speaking and Writing in Academic Contexts for Graduate Studies

และต้องสอบให้ผ่านก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
3 ต่ำกว่า 3 ต่ำกว่า32 ต่ำกว่า 400 ต่ำกว่า 31 กลุ่ม 1 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
และ GRID 514 Reading and Writing in Academic Contexts for Graduate Studies
และ GRID 515 Speaking and Writing in Academic Contexts for Graduate Studies หรือ

กลุ่ม 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
และ GRID 530 English Academic Writing I
และ GRID 531 English Academic Writing II

และต้องสอบให้ผ่านก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

หมายเหตุ

1. จำนวนที่นั่งเรียนมีจำนวนจำกัด และจำนวนห้องที่เปิดเรียนขึ้นอยู่กับจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เท่านั้น

2. อัตราค่าลงทะเบียน

 • 2.1 รายวิชา GRID 530, GRID 531, GRID 532 และ GRID 533 หน่วยกิตละ 4,000 บาท (รายวิชาละ 3 หน่วยกิต เป็นเงิน 12,000 บาท)
 • 2.2 รายวิชา GRID 514, GRID 515, GRID 516 และ GRID 517 หน่วยกิตละ 1,800 บาท (รายวิชาละ 3 หน่วยกิต เป็นเงิน 5,400 บาท)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 หมู่ 5 ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 02 441 4125 ต่อ 150-152
โทรสาร : 02 441 9317