สอบ / เรียน / ยื่นผล ภาษาอังกฤษ

กำหนดเปิดสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ (GRID COURSES) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (รอบเรียนวันที่ 1 - 27 มิถุนายน และ 1 - 26 กรกฎาคม 2565) (การเรียนการสอนแบบออนไลน์)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดเปิดสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ (GRID Courses) ระดับบัณฑิตศึกษา เรียนระหว่างวันที่ 1 - 27 มิถุนายน และ 1 - 26 กรกฎาคม 2565 โดยมีกำหนดการ ดังนี้

กำหนดการ ระยะเวลา
กำหนดการจองรายวิชา GRID รอบเรียนวันที่ 1 มิถุนายน – 26 กรกฎาคม 2565 (เทอม 3/2564)
จองรายวิชา (Booking Course) 4 – 20 เมษายน 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน 29 เมษายน 2565
นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 2 – 6 พฤษภาคม 2565
วันสุดท้ายการชำระเงินค่าลงทะเบียน
(หากชำระเงินหลังจากกำหนดนี้ถือว่าเป็นการ ชำระเงินล่าช้าต้องชำระค่าปรับจำนวน 2,000 บาท)
20 พฤษภาคม 2565 (ภายในเวลา 22.00น.)
นักศึกษาท่านที่สนใจ สามารถสำรองที่นั่ง โดยเข้าไปที่ระบบ Student Service System และ คลิกที่เมนู course booking  ด้านซ้ายมือ ตั้งแต่วันที่ 4 – 20 เมษายน 2565

รายละเอียดเกณฑ์การลงเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ (GRID)
ระดับปริญญาเอก (สำหรับนักศึกษารหัส 63 ขึ้นไป)

    SCORE COURSES TO BE TAKEN
ระดับคะแนน Score Level เกณฑ์การลงเรียนภาษาอังกฤษ(GRID) เพื่อเทียบเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
IELTS 6.0
(W=6.0, S=6.0)
TOEFL iBT 79
(W=23, S=19)
MU GRAD Plus 90
(W=12, S=12)
5.0 – 5.5 64 – 78 70 – 89 ให้ลงทะเบียนเรียน 1 รายวิชา ดังนี้
 1. GRID 537 Oral Presentation Skills
4.5 52 - 63 56 – 69 ให้ลงทะเบียนเรียน 2 รายวิชา ดังนี้
 1. ให้เลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง ดังนี้
  • 1.1 GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciences หรือ
  • 1.2 GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
 2. GRID 537 Oral Presentation Skills
4.0 41 – 51 48 – 55 ให้ลงทะเบียนเรียน 3 รายวิชา ดังนี้
 1. GRID 531 English Academic Writing II
 2. ให้เลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง ดังนี้
  • 2.1 GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciences หรือ
  • 2.2 GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
 3. GRID 537 Oral Presentation Skills
3.0 – 3.5 32 – 40 40 – 47 ให้ลงทะเบียนเรียน 4 รายวิชา ดังนี้
 1. GRID 530 English Academic Writing I
 2. GRID 531 English Academic Writing II
 3. ให้เลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง ดังนี้
  • 3.1 GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciences หรือ
  • 3.2 GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
 4. GRID 537 Oral Presentation Skills
ต่ำกว่า 3.0 ต่ำกว่า 32 ต่ำกว่า 40 ให้ลงทะเบียนเรียน 5 รายวิชา ดังนี้
 1. GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
 2. GRID 530 English Academic Writing I
 3. GRID 531 English Academic Writing II
 4. ให้เลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง ดังนี้
  • 4.1 GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciences หรือ
  • 4.2 GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
 5. GRID 537 Oral Presentation Skills

รายละเอียดเกณฑ์การลงเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ (GRID)
ระดับปริญญาเอก (สำหรับนักศึกษารหัส 52-62)

SCORE COURSES TO BE TAKEN
ในกรณีที่นักศึกษาได้คะแนนสอบ
 • TOEFL-ITP ตั้งแต่ 470 – 499 หรือ
 • TOEFL-iBT ตั้งแต่ 52 – 60 หรือ
 • IELTS ที่ระดับ 4.5
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งต่อไปนี้
 • GRID 532 Thesis Writing in Physical Science and Biosciences (สายวิทย์) หรือ
 • GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities (สายสังคม)
 • และต้องสอบให้ผ่านก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
 • TOEFL-ITP ตั้งแต่ 435 – 469 หรือ
 • TOEFL-iBTตั้งแต่ 41 – 51 หรือ
 • IELTS ที่ระดับ 4
ต้องเรียนรายวิชา
 • GRID 531 English Academic Writing II
 • และ ให้เลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งต่อไปนี้
 • GRID 532 Thesis Writing in Physical Science and Biosciences (สายวิทย์) หรือ
 • GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities (สายสังคม)
 • รวม 2 รายวิชา และต้องสอบให้ผ่านก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
 • TOEFL-ITP ตั้งแต่ 400 – 434 หรือ
 • TOEFL-iBTตั้งแต่ 32 – 40 หรือ
 • IELTS ที่ระดับ 3 - 3.5
ต้องเรียนรายวิชา
 • GRID 530 English Academic Writing I และ
 • GRID 531 English Academic Writing II
 • และให้เลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งต่อไปนี้
 • GRID 532 Thesis Writing in Physical Science and Biosciences (สายวิทย์) หรือ
 • GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities (สายสังคม)
รวม 3 รายวิชา และต้องสอบให้ผ่านก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

รายละเอียดเกณฑ์การลงเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ (GRID)
ระดับ ป.โท ป.บัณฑิต ป.บัณฑิตชั้นสูง (สำหรับนักศึกษารหัส 63 เป็นต้นไป)

    SCORE COURSES TO BE TAKEN
ระดับคะแนน Score Level เกณฑ์การลงเรียนภาษาอังกฤษ(GRID) เพื่อเทียบเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
IELTS 5.0
(W=5.0, S=5.0)
TOEFL iBT 64
(W=17, S=15)
MU GRAD Plus 70
(W=10, S=10)
4.5 52 – 63 56 – 69 ให้ลงทะเบียนเรียน 1 รายวิชา โดยสามารถเลือกลงทะเบียนเรียน กลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2 ดังนี้
กลุ่ม 1
 1. GRID 516 Thesis Writing for Graduate Studies
หรือ
กลุ่ม 2
 1. ให้เลือกรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งต่อไปนี้
  • 1.1 GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciences หรือ
  • 1.2 GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
4.0 41 – 51 48 – 55 ให้ลงทะเบียนเรียน 2 รายวิชา โดยสามารถเลือกลงทะเบียนเรียน กลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2 ดังนี้
กลุ่ม 1
 1. GRID 515 Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies
 2. GRID 516 Thesis Writing for Graduate Studies
หรือ
กลุ่ม 2
 1. GRID 531 English Academic Writing II
 2. ให้เลือกรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งต่อไปนี้
  • 2.1 GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciences หรือ
  • 2.2 GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
3.0 – 3.5 32 – 40 40 – 47 ให้ลงทะเบียนเรียน 3 รายวิชา โดยสามารถเลือกลงทะเบียนเรียน กลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2 ดังนี้
กลุ่ม 1
 1. GRID 514 Reading and Writing in Academic Context for Graduate Studies
 2. GRID 515 Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies
 3. GRID 516 Thesis Writing for Graduate Studies
หรือ
กลุ่ม 2
 1. GRID 530 English Academic Writing
 2. GRID 531 English Academic Writing II
 3. ให้เลือกรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งต่อไปนี้
  • 3.1 GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciences หรือ
  • 3.2 GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
ต่ำกว่า 3.0 ต่ำกว่า 32 ต่ำกว่า 40 ให้ลงทะเบียนเรียน 4 รายวิชา โดยสามารถเลือกลงทะเบียนเรียน กลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2 ดังนี้
กลุ่ม 1
 1. GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
 2. GRID 514 Reading and Writing in Academic Context for Graduate Studies
 3. GRID 515 Speaking and Writing in Academic Context for Graduate Studies และ
 4. GRID 516 Thesis Writing for Graduate Studies
หรือ
กลุ่ม 2
 1. GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
 2. GRID 530 English Academic Writing I
 3. GRID 531 English Academic Writing II และ
 4. ให้เลือกรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งต่อไปนี้
  • 4.1 GRID 532 Thesis Writing in Physical Sciences and Biosciences หรือ
  • 4.2 GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities

รายละเอียดเกณฑ์การลงเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ (GRID)
ระดับ ป.โท / ป.บัณฑิต / ป.บัณฑิตชั้นสูง (สำหรับนักศึกษารหัส 59 - 62)

ลำดับ IELTS TOEFL iBT TOEFL ITP MU GRAD TEST คอร์สที่ต้องลงเรียน
1 4.5 52-53 470-479 52-59 กลุ่ม 1 GRID 516 Thesis Writing for Graduate Studies   หรือ

กลุ่ม 2 GRID 532 Thesis Writing in Physical and Biosciences หรือ
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
และต้องสอบให้ผ่านก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
2 4 41-51 435-469 44-51 กลุ่ม 1 GRID 515 Speaking and Writing in Academic Contexts for Graduate Studies และ GRID 516 Thesis Writing for Graduate Studies หรือ

กลุ่ม 2 GRID 531 English Academic Writing II

และให้เลือกรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical and Biosciences
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
และต้องสอบให้ผ่านก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
3 3-3.5 32-40 400-434 36-43 กลุ่ม 1 GRID 514 Reading and Writing in Academic Contexts for Graduate Studies
และ GRID 515 Speaking and Writing in Academic Contexts for Graduate Studies
และ GRID 516 Thesis Writing for Graduate Studies หรือ

กลุ่ม 2 GRID 530 English Academic Writing I
และ GRID 531 English Academic Writing II

และให้เลือกรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งต่อไปนี้
GRID 532 Thesis Writing in Physical and Biosciences
GRID 533 Thesis Writing in Social Sciences and Humanities
และต้องสอบให้ผ่านก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

รายละเอียดเกณฑ์การลงเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ (GRID)
ระดับ ป.โท ป.บัณฑิต ป.บัณฑิตชั้นสูง (สำหรับนักศึกษารหัส 52- 58)

ลำดับ IELTS TOEFL iBT TOEFL ITP MU TEST(ไทย 40 นานาชาติ 45) คอร์สที่ต้องลงเรียน
1 4 41-51 435-479 38-44 กลุ่ม 1 GRID 531 English Academic Writing II หรือ

กลุ่ม 2 GRID 515 Speaking and Writing in Academic Contexts for Graduate Studies

และต้องสอบให้ผ่านก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
2 3-3.5 32– 40 400-434 31-37 กลุ่ม 1 GRID 530 English Academic Writing I และ GRID 531 English Academic Writing II หรือ

กลุ่ม 2 GRID 514 Reading and Writing in Academic Contexts for Graduate Studies
และ GRID 515 Speaking and Writing in Academic Contexts for Graduate Studies

และต้องสอบให้ผ่านก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
3 ต่ำกว่า 3 ต่ำกว่า32 ต่ำกว่า 400 ต่ำกว่า 31 กลุ่ม 1 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
และ GRID 514 Reading and Writing in Academic Contexts for Graduate Studies
และ GRID 515 Speaking and Writing in Academic Contexts for Graduate Studies หรือ

กลุ่ม 2 GRID 517 Essential English Grammar for Graduate Studies
และ GRID 530 English Academic Writing I
และ GRID 531 English Academic Writing II

และต้องสอบให้ผ่านก่อนสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

หมายเหตุ

1. จำนวนที่นั่งเรียนมีจำนวนจำกัด และจำนวนห้องที่เปิดเรียนขึ้นอยู่กับจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เท่านั้น

2. อัตราค่าลงทะเบียน

 • 2.1 รายวิชา GRID 530, GRID 531, GRID 532 และ GRID 533 หน่วยกิตละ 4,000 บาท (รายวิชาละ 3 หน่วยกิต เป็นเงิน 12,000 บาท)
 • 2.2 รายวิชา GRID 514, GRID 515, GRID 516 และ GRID 517 หน่วยกิตละ 1,800 บาท (รายวิชาละ 3 หน่วยกิต เป็นเงิน 5,400 บาท)
 • 2.3 รายวิชา GRID 537 หน่วยกิตละ 4,000 บาท (รายวิชาละ 2 หน่วยกิต เป็นเงิน 8,000 บาท)


ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
งานศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ : 02 441 4125 ต่อ 150-152
Line official งานศูนย์ภาษา
Line official งานศูนย์ภาษา

ผู้สนใจเข้าศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ gradthai@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

สร้างโอกาสของความเป็นผู้นำ ที่สุดของการเรียนรู้กับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สร้างโอกาสให้ทุกฝันของคนรุ่นใหม่ ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่