ฝึกงาน / สมัครงาน

ศูนย์ประสานการจัดหางานแก่นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล


เข้าสู่ระบบ
Image Description

บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์

อดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ (การจัดการ) มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2563

Image Description
สรุปภาพรวมนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ 2/2564 วันพุธที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.00-10.00 น.

Image Description
ข้อเสนอการพัฒนาอุดมศึกษาของชาติ โดย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
Image Description
เครือข่ายการอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม Hi-FI Consortium

Image Description
นโยบายของคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนและตอบโจทย์ประเทศ (5 Flagships)
ฉบับที่ 7

(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ตรวจสอบและการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ....


 

 

No. 01
No. 02
No. 03
ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศทั้งหมด
Introduction to graduate programs
แนะนำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ข้อมูลต่างๆ ด้านการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้ผู้ที่สนใจใช้เป็นแนวทางการวางแผนศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

Liberal Arts
คณะศิลปศาสตร์
Graduate International Programs, Faculty of Liberal Arts
 • by Faculty of Liberal Arts, Mahidol University
Graduate International Programs
คณะพยาบาลศาสตร์
Graduate International Programs, Faculty of Nursing
 • by Assoc. Prof. Yajai Sitthimongkol ,PhD, RN. Dean, Faculty of Nursing, Mahidol University
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง (หลักสูตรนานาชาติ)
 • โดย อาจารย์ ดร.ศิรดล ศิริธร
Master of Science Program in Regulatory Science for Pharmaceutical and Health Products
คณะเภสัชศาสตร์
Master of Science Program in Regulatory Science for Pharmaceutical and Health Products ( International Program)
 • by Professor Leena Suntotnsuk
Doctor of Philosophy Program in Nursing Science (International Program)
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Doctor of Philosophy Program in Nursing Science (International Program)
 • by Associate Professor Surintorn Kalampakorn
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
 • โดย ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • โดย อาจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีตระกูลชัย
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สิงหนาท น้อมเนียน
Master of Human Rights and Democratisation
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
Master of Human Rights and Democratisation
 • by Dr. Michael George Hayes
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย
สถาบันโภชนาการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย
 • โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิพรรณ บุตรยี่
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองน่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • โดย อาจารย์ ดร. มณฑิรา ยุติธรรม
นักศึกษาปัจจุบัน

กำหนดสอบ
วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ / สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม
ข้อมูลนักศึกษาปัจจุบัน อื่นๆที่น่าสนใจ