Preloader
พัฒนาทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคม   สมัครร่วมกิจกรรม
 •  
 • 0 2441 4125 ต่อ 130-131

*** หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่ามีการบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม และใบ certificateใน profile ของนักศึกษาภายหลังจากเสร็จกิจกรรม 5 วัน

 

Soft Skills

Soft Skills
Health Literacy Skills

(สำหรับนักศึกษารหัส 62 เป็นต้นไป)

Soft Skills
Entrepreneurial Literacy Skills

(สำหรับนักศึกษารหัส 62 เป็นต้นไป)

Soft Skills
Communication and Language Skills
Soft Skills
Creative and Innovative Skills

(สำหรับนักศึกษารหัส 61 เป็นต้นไป)

Soft Skills
Digital Literacy Skills
Soft Skills
Leaderships and management skills

Testimonials

ปฎิทินกิจกรรม

Soft Skills
กิจกรรมเสริมทักษะของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

เรื่อง กิจกรรมเสริมทักษะของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล


ประกาศนี้ให้ใช้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลทุกคน ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ในประกาศ ดังนี้

 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่รหัส 59 เป็นต้นไป จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมในทุกทักษะทั้ง 4 ทักษะอย่างน้อย 3 ชั่วโมงต่อ 1 ทักษะ
 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารหัส 59 ต้องเข้าร่วมกิจกรรมกับบัณฑิตวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ทักษะ ส่วนทักษะอื่นนักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยหลักสูตร หรือส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารหัส 60 ต้องเข้าร่วมกิจกรรมกับบัณฑิตวิทยาลัยอย่างน้อย 2 ทักษะ ส่วนทักษะอื่นนักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยหลักสูตร หรือส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
 • โครงการที่นักศึกษาเข้าร่วมต้องมีจำนวนชั่วโมงรวมทั้งสิ้นในทุกกิจกรรมทั้ง 4 ทักษะ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง ทั้งนี้การเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละทักษะต้องไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง
 • นักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกับบัณฑิตวิทยาลัยแล้วไม่มาเข้าร่วมกิจกรรม จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมกับบัณฑิตวิทยาลัยอย่างน้อย 2 เดือน นับจากวันที่ไม่มาเข้าร่วมกิจกรรม (นักศึกษาสามารถขอยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางหน้าเวบไซต์ได้ภายใน 3 วัน ก่อนถึงวันจัดกิจกรรม)
 • นักศึกษาจะต้องมาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมตามเวลาที่กำหนด หากนักศึกษามาช้าเกิน 15 นาที บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับลงทะเบียน

  *** หมายเหตุ
  นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่ามีการบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม และใบ certificateใน profile ของนักศึกษาภายหลังจากเสร็จกิจกรรม 5 วัน

กระบวนการเสริมสร้างทักษะ Soft Skills

01. เลือกรูปแบบการเข้าเรียน

1.โครงการอบรมของ Soft Skills
2.Soft Skills Online
3.Coursera
4.LinkedIn

02. รับความรู้จากแหล่งข้อมูลที่เลือกเรียน

เรียนรู้และเสริมสร้างทักษะ Soft Skills เพื่อต่อยอดความรู้สู่อนาคต

03. รับใบ Certificate

ส่งใบ Certificate เพื่อขอเทียบเคียง
Soft Skills ในการขอจบการศึกษา