โครงการอบรมเรื่อง เปิดโปงเปเปอร์ (สายสังคมศาสตร์)

ประเภทโครงการและการรองรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ประเภทใดประเภทหนึ่ง


 •   ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรืออาสาพัฒนา
 •   ด้านศิลปวัฒนธรรม
 •   ด้านการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
 •   ด้านกีฬา
 •   ด้านวิชาการ
 •   ด้านการนันทนาการ
 •   ด้านบริหารงาน
 •   ด้านพัฒนาวิชาชีพ
 •   ด้านอื่น ๆ

รองรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ม.มหิดล ในข้อต่อไปนี้


 •   Mastery : ความชำนาญ, อำนาจควบคุม (ตนเอง), ความรอบรู้
 •   Altruism : ความไม่เห็นแก่ตัว, ความเห็นแก่ผู้อื่น
 •   Harmony : ความสามัคคี, ความปรองดอง, ความกลมกลืน, ความลงรอยกัน
 •   Integrity : ความซื่อสัตย์, การรวมเป็นหนึ่ง, การไม่แบ่งแยก
 •   Determination : ความมุ่งมั่น, ความตั้งใจมั่น, ความมุมานะ, ความแน่วแน่
 •   Originality : ส่วนรวม ความแปลกใหม่,ความไม่เหมือนใคร, นวัตกรรม
 •   Leadership : ความเป็นผู้นำ

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคนจำเป็นที่จะต้องทำงานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งเพื่อให้สำเร็จการศึกษา ในขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่งในการทำงานวิจัยนั้น ได้แก่ ขั้นตอนการค้นคว้าและศึกษาผลงาน หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องผ่านบทความทางวิชาการ ดังนั้น หากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถเลือกบทความทางวิชาการจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ และมีทักษะในการอ่านที่ดี ก็จะช่วยให้สามารถทำงานวิจัยหรือและวิทยานิพนธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับนโยบายของบัณฑิตวิทยาลัยในการพัฒนาทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคม (Professional and Personal Skills Development) หรือ Soft Skills ด้าน Research skills ที่ต้องการส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาทักษะด้านการทำงานวิจัย เพื่อผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพสู่เวทีการประชุมวิชาการ หรือวารสารทางวิชาการชั้นนำในระดับนานาชาติ องค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้เล็งเห็นความจำเป็นนี้ จึงได้จัดโครงการเปิดโปงเปเปอร์ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่านบทความทางวิชาการให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และเพื่อให้ได้งานวิจัยที่มีคุณภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์


เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการทำงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์

กลุ่มเป้าหมาย


 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ จำนวน 3000 คน
 • คณะกรรมการทำงานในกิจกรรม จำนวน 0 คน

วิธีการอบรม


หัวข้อในการบรรยาย


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้เข้าร่วมมีความสามารถในการอ่านบทความทางวิชาการได้ดีขึ้น
 • ผู้เข้าร่วมทราบเทคนิคในการอ่านและนำไปใช้ในการอ่านบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์