การบรรยายพิเศษหัวข้อ โค้ชสมอง สู่นวัตกรรมทางความคิด

ประเภทโครงการและการรองรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ประเภทใดประเภทหนึ่ง


 •   ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรืออาสาพัฒนา
 •   ด้านศิลปวัฒนธรรม
 •   ด้านการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
 •   ด้านกีฬา
 •   ด้านวิชาการ
 •   ด้านการนันทนาการ
 •   ด้านบริหารงาน
 •   ด้านพัฒนาวิชาชีพ
 •   ด้านอื่น ๆ

รองรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ม.มหิดล ในข้อต่อไปนี้


 •   Mastery : ความชำนาญ, อำนาจควบคุม (ตนเอง), ความรอบรู้
 •   Altruism : ความไม่เห็นแก่ตัว, ความเห็นแก่ผู้อื่น
 •   Harmony : ความสามัคคี, ความปรองดอง, ความกลมกลืน, ความลงรอยกัน
 •   Integrity : ความซื่อสัตย์, การรวมเป็นหนึ่ง, การไม่แบ่งแยก
 •   Determination : ความมุ่งมั่น, ความตั้งใจมั่น, ความมุมานะ, ความแน่วแน่
 •   Originality : ส่วนรวม ความแปลกใหม่,ความไม่เหมือนใคร, นวัตกรรม
 •   Leadership : ความเป็นผู้นำ

หลักการและเหตุผล

เทคนิคหนึ่งที่นิยมนำมาใช้ในการระดมความคิดเพื่อหาไอเดียสร้างสรรค์ไหม่ๆ หรือใช้ในระดมความคิดเพื่อแก้ไขปัญหา จากหลายๆมุมมอง หลายความคิด การระดมความคิดจากทุกๆมุมมอง โดยไม่มีการตัดสินถูกผิด ในองค์กร สามารถนำเทคนิคการระดมความคิดนี้ไปในการแก้ปัญหาในกระบวนการผลิต หรือระดมความคิดเพื่อพัฒนา เป้าหมายไปข้างหน้า หรือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ เพื่อให้ได้มุมมองหลาย ๆ มุมมอง

วัตถุประสงค์


เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ สมองนวัตกรรมของตัวเองผ่านกิจกรรมต่างๆ แล้วนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของตัวเองได้ทันที

กลุ่มเป้าหมาย


 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ จำนวน 3000 คน
 • คณะกรรมการทำงานในกิจกรรม จำนวน 0 คน

วิธีการอบรม


หัวข้อในการบรรยาย


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างแนวความคิดสร้างสรรค์อันนำไปสู่การคิดเชิงนวัตกรรมได้ด้วยตัวเอง
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจการทำงานของสมองที่เป็นส่วนจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกและบริหารการทำงาน ของสมองให้สร้างแนวคิดเชิงนวัตกรรมได้มากขึ้น
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ สมองนวัตกรรมของตัวเองผ่านกิจกรรมต่างๆ แล้วนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของตัวเองได้ทันที