INTERCULTURAL COMMUNICATION AND HOW TO CREATE YOUR AWESOME PRESENTATION

ประเภทโครงการและการรองรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ประเภทใดประเภทหนึ่ง


 •   ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรืออาสาพัฒนา
 •   ด้านศิลปวัฒนธรรม
 •   ด้านการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
 •   ด้านกีฬา
 •   ด้านวิชาการ
 •   ด้านการนันทนาการ
 •   ด้านบริหารงาน
 •   ด้านพัฒนาวิชาชีพ
 •   ด้านอื่น ๆ

รองรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ม.มหิดล ในข้อต่อไปนี้


 •   Mastery : ความชำนาญ, อำนาจควบคุม (ตนเอง), ความรอบรู้
 •   Altruism : ความไม่เห็นแก่ตัว, ความเห็นแก่ผู้อื่น
 •   Harmony : ความสามัคคี, ความปรองดอง, ความกลมกลืน, ความลงรอยกัน
 •   Integrity : ความซื่อสัตย์, การรวมเป็นหนึ่ง, การไม่แบ่งแยก
 •   Determination : ความมุ่งมั่น, ความตั้งใจมั่น, ความมุมานะ, ความแน่วแน่
 •   Originality : ส่วนรวม ความแปลกใหม่,ความไม่เหมือนใคร, นวัตกรรม
 •   Leadership : ความเป็นผู้นำ

หลักการและเหตุผล

การเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านวิชาการและศาสตร์โดยรอบ การติดต่อสื่อสารจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะเชื่อมโยง ถ่ายทอดความรู้และความคิดของตนเองให้ผู้อื่นได้รับรู้ เพราะการติดต่อสื่อสารถือเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในยุคปัจจุบันที่นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทุกคนจะต้องตระหนักรู้ เพื่อนำไปใช้ในการทำงาน การบริหาร การเรียน การเชื่อมความสัมพันธ์ และอื่น ๆ และนอกจากนี้ การติดต่อสื่อสารยุคใหม่จำเป็นที่จะต้องมีการนำเสนอที่ดึงดูดและน่าสนใจควบคู่มาด้วยเสมอ โดยเฉพาะในเรื่องของการนำเสนอผลงาน

วัตถุประสงค์


เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รู้จักการประยุกต์ใช้ความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มเป้าหมาย


 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ จำนวน 10000 คน
 • คณะกรรมการทำงานในกิจกรรม จำนวน 0 คน

วิธีการอบรม


หัวข้อในการบรรยาย


ผลที่คาดว่าจะได้รับ