EFFECTIVE PRESENTATION TECHNIQUE (ENGLISH VERSION)

ประเภทโครงการและการรองรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ประเภทใดประเภทหนึ่ง


 •   ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรืออาสาพัฒนา
 •   ด้านศิลปวัฒนธรรม
 •   ด้านการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
 •   ด้านกีฬา
 •   ด้านวิชาการ
 •   ด้านการนันทนาการ
 •   ด้านบริหารงาน
 •   ด้านพัฒนาวิชาชีพ
 •   ด้านอื่น ๆ

รองรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ม.มหิดล ในข้อต่อไปนี้


 •   Mastery : ความชำนาญ, อำนาจควบคุม (ตนเอง), ความรอบรู้
 •   Altruism : ความไม่เห็นแก่ตัว, ความเห็นแก่ผู้อื่น
 •   Harmony : ความสามัคคี, ความปรองดอง, ความกลมกลืน, ความลงรอยกัน
 •   Integrity : ความซื่อสัตย์, การรวมเป็นหนึ่ง, การไม่แบ่งแยก
 •   Determination : ความมุ่งมั่น, ความตั้งใจมั่น, ความมุมานะ, ความแน่วแน่
 •   Originality : ส่วนรวม ความแปลกใหม่,ความไม่เหมือนใคร, นวัตกรรม
 •   Leadership : ความเป็นผู้นำ

หลักการและเหตุผล

การทำวิทยานิพนธ์ หรืองานวิจัย ถือเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีขั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ มากมายตั้งแต่การเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา หัวข้อวิทยานิพนธ์ การจัดทำโครงร่างวิทยานิพนธ์ การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล จนกระทั่งการนำเสนอผลงาน เพื่อให้สำเร็จการศึกษาอย่างสมบูรณ์ จากขั้นตอนดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการนำเสนอผลงานวิจัยมีส่วนสำคัญยิ่ง ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่นักศึกษาทุกคนที่ทำงานวิจัยต้องผ่านกระบวนการนี้ สำหรับนักศึกษาที่ไม่เคยผ่านเวทีของการนำเสนอผลงานมักจะพบปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เช่น จะหาแหล่งนำเสนอผลงานจากที่ไหน จัดเตรียมข้อมูลอย่างไร เพื่อให้ได้ตอบรับไปนำเสนอผลงาน การเตรียมเอกสารต่าง ๆ วิธีการนำเสนอผลงาน เป็นต้น จากเหตุผลเหล่านี้ บัณฑิตวิทยาลัย จึงได้จัดอบรมในหัวข้อ "การนำเสนอผลงานทางวิชาการอย่างมืออาชีพ" เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำเนื้อหาที่ได้จากการอบรมไปใช้สำหรับนำเสนอผลงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์


เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รู้จักวิธีการนำเสนอผลงานต่อที่ประชุมทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย


 • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ จำนวน 5000 คน
 • คณะกรรมการทำงานในกิจกรรม จำนวน 0 คน

วิธีการอบรม


หัวข้อในการบรรยาย


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • นักศึกษาได้รู้จักวิธีการนำเสนอผลงานต่อที่ประชุมทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ