ปี 2563    /     ปี 2562    /     ปี 2561    /    ปี 2560    /    ปี 2559

องค์กรนักศึกษา ประจำปี 2563


Image

นาย พีรวัส การัณยภาส์กุล

นายกองค์การ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Image

Ms. Sandhya Subedi

รองนายกองค์การฯ (นักศึกษาต่างชาติ)
สถาบันโภชนาการ
Image

น.ส. บริรัฐ คุ้มเดช

เลขานุการ (นักศึกษาไทย)
คณะวิทยาศาสตร์
Image

Mr. MD. Rakibul Hasan

เลขานุการ (นักศึกษาต่างชาติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Image

นาย ศุภชัย พลายจันทร์

เหรัญญิก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Image

นาย วรางคณา ไตรยะสุข

ประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรมร
คณะเภสัชศาสตร์
Image

น.ส. วีราวัลย์ มโนเกษมสันต์

ประธานฝ่ายวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Image

นาย พลัง นิทัศกาญจนานนท์

ประธานฝ่ายกีฬาและบำเพ็ญประโยชน์
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Image

Miss Roopika Chandran

ประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

สภานักศึกษา ประจำปี 2563


Image ประธานสภานักศึกษา

Mr. Hung Nguyen Ngoc

ประธานสภานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี / สถาบันโภชนาการ
Image

น.ส. เบญจวรรณ์ บุญเลิศ

รองประธานสภาฯ ฝ่ายนักศึกษาไทย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
Image

Mr. Dong Dong Sui

รองประธานสภาฯ ฝ่ายนักศึกษาต่างชาติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
Image

นาย สหชัย แสงเรือง

เลขานุการ ฝ่ายนักศึกษาไทย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
Image

Miss Rukshana Poudel

เลขานุการ ฝ่ายนักศึกษาต่างชาติ
คณะกายภาพบำบัด
Image

นาย นรินทร์ พิพัฒนวรคุณ

เหรัญญิก
คณะพยาบาลศาสตร์
Image

พ.ท. ดร. นพ. กฤติณ ศิลานันท์

กรรมการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์