ปี 2563    /     ปี 2562    /     ปี 2561    /    ปี 2560    /    ปี 2559

องค์กรนักศึกษา ประจำปี 2562


Image นายกองค์การ

นายภูวกร-ภิญญานิธิกร

นายกองค์การ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Image

นายธีรเจต กลิ่นกุล

รองนายกองค์การ คนที่ 1
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Image

นายนันทภพ-ทองแม้น

รองนายกองค์การ คนที่ 2
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Image

นายพุฒิพงษ์ ธนวีระกุล

เลขานุการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Image

นายจักรกฤษณ์ สุขสอน

เหรัญญิก
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Image

นายอนิวรรต สว่างสาลี

เหรัญญิก
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Image

นายนนทนัตถ์ สถาพร

ประธานฝ่ายวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Image

นางสาวแสงระวี สุทัศน์

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ คนที่ 1
คณะพยาบาลศาสตร์
Image

นายรัชพล โภคธรรม

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ คนที่ 2
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Image

นายชายแดน จำนงกุล

ประธานฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Image

Mr Pheaktra Doung

ประธานฝ่ายกีฬา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Image

นางสาวพรชนก จุมพิศ

ประธานฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
Image

นางสาวเพียรชนันท์ ลีอุดมวงษ์

คณะกรรมการฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ คนที่ 1
วิทยาลัยราชสุดา

สภานักศึกษา ประจำปี 2562


Image ประธานสภานักศึกษา

นายสหชัย แสงเรือง

ประธานสภานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Image

นายวรัญญู จงภักดี

รองประธานสภาฯ คนที่ 1
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
Image

นายกฤษฎา ค้าขึ้น

รองประธานสภาฯ คนที่ 2
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
Image

นางสาวมินตรา รวงผึ้ง

เลขานุการ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี.
Image

นางสาวรัตนาวดี แก้วเทพ

ผู้ตรวจสอบการเงิน
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
Image

นายสิทธิกร สายวุฒิกุล

ประธานฝ่ายวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
Image

นางสาวนภัสกร พิศาลายน

คณะกรรมาธิการฝ่ายวิชาการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Image

นายดิฐพงศ์ ประเสริฐไพฑูรย์

ประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
สถาวิจัยประชากรและสังคม
Image

นางสาวเกสรา เกษร

คณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
Image

นางสาวสุธิสา เดชศิวะ

คณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
Image

นางสาวพรทิพย์ นวจองพันธ์

ประธานฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
Image

นายณัฐพล ยังพลขันธ์

ฝ่ายพิทักษ์สิทธิ์นักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์