ปี 2563    /     ปี 2562    /     ปี 2561    /     ปี 2560    /    ปี 2559

องค์การนักศึกษา ประจำปี 2561


Image นายกองค์การ

นาย อภิรักษ์ บำยุทธ (เจมส์)

นายกองค์การ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Image

นาย ชายแดน จำนงกุล (ตรุษจีน)

รองนายกองค์การ คนที่ 1
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Image

นาย วัชรนิพนธ์ กระจันทร์ (แจ็ค)

รองนายกองค์การ คนที่ 2
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Image

น.ส. กัญญ์วรา เจนจรัสจินดา (มุก)

เลขานุการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Image

น.ส. ภควดี ประดับเพชรรัตน์ (ตูน)

รองเลขานุการ
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Image

น.ส. กมลวรรณ ถนนทิพย์ (ขวัญ)

เหรัญญิก
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
Image

น.ส. ณัฏฐา ศรีสโมสร (มายด์)

เหรัญญิก
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
Image

นาย กันต์พิชญ์ฌาณน สารเงิน (เป้)

ประธานฝ่ายวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Image

นายกรรัช มากเจริญ (วิน)

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ คนที่ 1
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Image

น.ส. สนธยา สมปาง (อ้อ)

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ คนที่ 2
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Image

น.ส. จุฑามาศ พันธ์ดี (แหวน)

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ คนที่ 3
คณะพยาบาลศาสตร์
Image

นาย ธีรเทพ ศรีสุจริต (บอส)

ประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Image

น.ส. ตรีรัตษ์ชญากร แก้วปัญญา (เชอร์รี่)

คณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คนที่ 1
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Image

Miss Puput Kusumawardani Moehas (ดาเนีย)

คณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คนที่ 2
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Image

นาย กิตติภัต สิทธิสมบูรณ์ (ตั้ม)

คณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คนที่ 3
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Image

น.ส. สุชานุช คุตพฤกษ์ (ขิม)

ประธานฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Image

น.ส. นุชนาถ สิงหเสมานนท์ (ขวัญ)

คณะกรรมการฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม คนที่ 1
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
Image

น.ส. สุขภัทราณ์พร เรืองคล้าย (มิ้ง)

คณะกรรมการฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรมคนที่ 2
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Image

น.ส. สุดารัตน์ จันทะศรี (อิ๋ว)

คณะกรรมการฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม คนที่ 3
คณะพยาบาลศาสตร์
Image

น.ส. สาวิณีย์ กันเกตุ (สา)

ประธานฝ่ายกีฬา
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
Image

นาย มนุชาธิป เจริญสวัสดิ์ (ป๊อป)

คณะกรรมการฝ่ายกีฬา คนที่ 1
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
Image

น.ส. สุจารี บัตรแก้ว (แน็ค)

คณะกรรมการฝ่ายกีฬา คนที่ 2
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
Image

นาย จามิกร ทองรักษ์ (จีมส์)

คณะกรรมการฝ่ายกีฬา คนที่ 3
สถาบันโภชนาการ
Image

น.ส. ปภาวี วิญญูวงศ์ศิริ (มะนาว)

ประธานฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Image

น.ส. ฐิติมา พลบุบผา (อ้อม)

คณะกรรมการฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ คนที่ 1
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Image

น.ส. จิตเจียระไน สุชัยรัตน์ (อิม)

คณะกรรมการฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ คนที่ 2
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Image

น.ส. สรวีย์ เริงอนันต์ (แอมป์)

คณะกรรมการฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ คนที่ 3
คณะวิทยาศาสตร์

สภานักศึกษา ประจำปี 2561


Image ประธานสภานักศึกษา

นาย ปัญญา ยืนยงตระกูล (หนุ่ม)

ประธานสภานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
Image

น.ส. เปรมกมล ภูแก้ว (ตาล)

รองประธานสภาฯ คนที่ 1
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Image

น.ส. สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา (มิ้นท์)

รองประธานสภาฯ คนที่ 2
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
Image

น.ส. เอธิกา เอกวารีสกุล (เอ)

เลขานุการ
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
Image

น.ส. อัญชุลีกรณ์ คำวัง (ปอ)

รองเลขานุการ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
Image

น.ส. ภักษ์ภัสสร สระฉันทพงษ์ (ลูกปลา)

ผู้ตรวจสอบการเงิน
โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันโภชนาการ
Image

นาย ไชยกร ทองชนะสิน (ต้น)

ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบการเงิน
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Image

น.ส. ฐานิดา จันทร์ผ่อง (กิฟท์)

ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบการเงิน
โครงการร่วม คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
Image

พจ. ศิริยาภรณ์ จุฑาพฤทธิ์ (หมุย)

ประธานฝ่ายวิชาการ
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
Image

น.ส. หรรษา ปราณีจิตต์ (หมิง)

คณะกรรมาธิการฝ่ายวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Image

น.ส. พิชญา ธรรมร่มดี (ชื่น)

คณะกรรมาธิการฝ่ายวิชาการ
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
Image

นาย สิรวิชณ์ พัฒนเจริญกิจ (ทีเค)

คณะกรรมาธิการฝ่ายวิชาการ
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Image

น.ส. กนกวรรณ รุจนเวชช์ (ป๋วย)

คณะกรรมาธิการฝ่ายวิชาการ
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
Image

น.ส. ยุภาวดี เชื้อกูลชาติ (นุ่น)

ประธานฝ่ายกีฬา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Image

นาย ปฐมีน ตันติเสาวภาพ (มีน)

คณะกรรมาธิการฝ่ายกีฬา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Image

น.ส. รมิดา ดินดำรงกุล (น้ำฟ้า)

ประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
วิทยาลัยราชสุดา
Image

Mr. Ricky Alexander Samosir (Ricky)

คณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
Image

น.ส. รติรส จันทร์สมดี (แอร์)

คณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
วิทยาลัยราชสุดา
Image

น.ส.ณัชชา เตชะอาภรณ์ชัย (ปลื้ม)

คณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
Image

น.ส. พัชรินทร์ แก้วบุญเรือง (แอน)

ประธานฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม
โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ
Image

น.ส. นฤมล นำภา (ไก่)

คณะกรรมการฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
Image

น.ส. แพรว เอี่ยมน้อย (แพรว)

คณะกรรมการฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม
วิทยาลัยราชสุดา
Image

น.ส.ณัฐิดา นุ่มปราณี (นิค)

คณะกรรมการฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
Image

น.ส. พิสมัย ติง (ออย)

ประธานฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์
โครงการร่วม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันโภชนาการ
Image

นาง ปิยภัทร บุญสำเร็จ (ปูเป้)

คณะกรรมการฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
Image

นาย วีระวัฒน์ อุทโท (ตี๋)

ประธานฝ่ายพิทักษ์สิทธิ์นักศึกษา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร