ปี 2563    /     ปี 2562    /     ปี 2561    /     ปี 2560    /    ปี 2559

องค์การนักศึกษา ประจำปี 2560


Image นายกองค์การ

นายปฐมพงศ์ กรเกษม (โบ้ท)

นายกองค์การ
Image

นายกรรัช มากเจริญ (วิน)

รองนายกองค์การ คนที่ 1
Image

นางสาวเพ็ญนภา แสนกล้า (ปุ๊ก)

รองนายกองค์การ คนที่ 2
Image

นางสาวพจนา บุญปลูก (ตุ๊กติ๊ก)

เลขานุการ
Image

นางสาวชยาภรณ์ ลิ้มพิชัย (หนิง)

ผู้ช่วยเลขานุการ
Image

นางสาววิไลรัตน์ อาจริยะพร (แวว)

เหรัญญิก
Image

นางสาวสนธยา สมปาง (อ้อ)

ประธานฝ่ายวิชาการ
Image

นางสาวเพ็ญประภา ธีรานุวัฒน์ (ปุ๊ก)

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ คนที่ 1
Image

นายวีรวิชญ์ ภัทรยิ่งสกุล (พิซซ่า)

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ คนที่ 2
Image

นางสาวฐานินี ปานปรีดา (ฟ้า)

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ คนที่ 3
Image

นายวีรกรณ์ นาคทอง (อัพ)

ประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
Image

นางสาวนันทนัช เตชะอาภรณ์กุล (พีช)

คณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คนที่ 1
Image

นางสาวโชติกา บำรุงหงษ์ (ฝ้าย)

คณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คนที่ 2
Image

นางสาวรุ่งฤดี ภัทรสว่างวงศ์ (น้ำ)

คณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คนที่ 3
Image

นางสาวกัณฐิกา ลัฎฐิรัญ (นาว)

ประธานฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม
Image

นางสาวนวรัตน รัตนเจียรกุล (เม)

คณะกรรมการฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม คนที่ 1
Image

นางสาวปรมาภรณ์ ยังเดช (ปิ๊ก)

คณะกรรมการฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรมคนที่ 2
Image

นางสาวสุวิชญา ศิริมานะกุล (ไข่มุก)

คณะกรรมการฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม คนที่ 3
Image

นายจตุพงษ์ ยศพิมพา (นิว)

ประธานฝ่ายกีฬา
Image

นายวัชรนิพนธ์ กระจันทร์ (แจ๊ค)

คณะกรรมการฝ่ายกีฬา คนที่ 1
Image

นางสาวจุฑามาศ ตามเพิ่ม (บุ๋ม)

คณะกรรมการฝ่ายกีฬา คนที่ 2
Image

นางสาววริยา เคนทวาย (บิว)

คณะกรรมการฝ่ายกีฬา คนที่ 3
Image

นางสาวพรภัสสร เลิศผดุงกิจ (หยิ่ม)

คณะกรรมการฝ่ายกีฬา คนที่ 4
Image

นางสาวปณาลี สีดีจริง (น้ำ)

ประธานฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์
Image

นางสาวสริดา ศุภสุทธิเวช (เอ๋ย)

คณะกรรมการฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ คนที่ 1
Image

นางสาวนัฐรี ธนะวรรณ์ (เฟิร์น)

คณะกรรมการฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ คนที่ 2
Image

นายวรพันธุ์ เปรมไกรสร (แมน)

คณะกรรมการฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ คนที่ 3
Image

นายไมตรี หยิบศรีศิลป์ (มุ้งมิ้ง)

คณะกรรมการฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ คนที่ 4

สภานักศึกษา ประจำปี 2560


Image ประธานสภานักศึกษา

นายพลพัต คงคุ้ม (หมู)

ประธานสภานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
Image

นางสาวจิดาภา ภาณุมาภรณ์ (เมอิ)

รองประธานสภาฯ คนที่ 1
Image

นายณัฐวัชร กุลรัตน์ (นัท)

รองประธานสภาฯ คนที่ 2
Image

นายเจตน์สฤษฎ์ ดิษฐลำดับ (นาย)

เลขานุการ
Image

นางสาวรมณีย์ โรจน์อัศวเสถียร (เฟิร์น)

ผู้ตรวจสอบการเงิน
Image

นายนภดล เผ่าเสถียรพันธ์ (นภ)

ผู้ตรวจสอบการเงิน
Image

นายโรจนกร เชิงปัญญา (พฤกษ์)

ประธานฝ่ายวิชาการ
Image

นางสาวณัฎฐ์มน หีบจันทร์กรี (นัด)

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
Image

นางสาวเพ็ญนีติ์ ราชสาร (มุ้ย)

คณะกรรมาธิการฝ่ายวิชาการ
Image

นายปราโมทย์ แซ่ตั๋น (เบนซ์)

คณะกรรมาธิการฝ่ายวิชาการ
Image

นายรัชศิริ ประดิษฐ์กุล (เติ้ล)

คณะกรรมาธิการฝ่ายวิชาการ
Image

นางสาวไผทมาศ กิ่งชา (มายด์)

ประธานฝ่ายกีฬา
Image

นางสาวจริยา ศรีกลัด (มุก)

คณะกรรมาธิการฝ่ายกีฬา
Image

นางสาวศีตภา แตงเหลือง (ลูกไม้)

คณะกรรมาธิการฝ่ายกีฬา
Image

นายกิตติภัต สิทธิสมบูรณ์ (ตั้ม)

ประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
Image

นางสาวกัญชรีย์ พัฒนา (เบส)

คณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
Image

นายณัทชัย ปัญญา (ก้าว)

คณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
Image

นายมงคล ธงชัยธนาวุฒิ (กร)

คณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
Image

นางสาวศุภานัน ภู่พานิชเจริญกูล (อิ้ง)

คณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
Image

นายสิทธา มณีมาศ (บาส)

ประธานฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม
Image

นายปฐวี แวววับ (ป๊อป)

คณะกรรมการฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม
Image

นางสาวธนัชพร จรรยาฐิติภัทร (ฮั้ว)

คณะกรรมการฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม
Image

นางสาวสิโรธร ติวเถาว์ (พี)

คณะกรรมการฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม
Image

นางสาวสิรินภา กัลยา (ใหม่)

ประธานฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์
Image

นางสาวราภรณ์ วงศ์ชัย (มิ้นท์)

คณะกรรมการฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์
Image

นายมนัส รงทอง (นัส)

คณะกรรมการฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์
Image

นางสาวเสาวรส พัวพลเทพ (นัท)

คณะกรรมการฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์