ปี 2563    /     ปี 2562    /     ปี 2561    /     ปี 2560    /    ปี 2559

องค์การนักศึกษา ประจำปี 2559


 • นางสาวกานต์พิชชา อินทรมาศ (พิม)

  นายกองค์การนักศึกษา
 • นายสุรศักดิ์ บุญประสพ (เอก)

  รองนายกองค์การนักศึกษา คนที่ 1
 • นายอิทธิพันธ์ วิทยา (แบงค์)

  รองนายกองค์การนักศึกษา คนที่ 2
 • นายพิสิษฐ์กร โพธิ์ศรี (ชิน)

  รองนายกองค์การนักศึกษา คนที่ 3
 • นางสาวอรอนงค์ มีอินถา (มิ้วฟ์)

  รองนายกองค์การนักศึกษา คนที่ 4
 • นางสาววีราพิรุฬห์ สินบัณฑิต (แนน)

  ประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
 • นายก้อง เชาว์สิทธิชัย (ก้อง)

  ประธานฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม
 • นายบดินทร์ วานิโชดม (กุล)

  ประธานฝ่ายกีฬา
 • นายไมตรี หยิบศรีศิลป์ (มุ้งมิ้งค์)

  ประธานฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์
 • นายอลงกรณ์ อาชะวะบูล
  (กุ๊งกิ๊ง)

  ประธานฝ่ายวิชาการ
 • นางสาวมัชฌิมา อาฮหมัด-มาฮิดิ (ฮูดา)

  กรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
 • นายณัทชัย ปัญญา (เก้า)

  กรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
 • นายกันตพล จารุนากหิรัญ

  กรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
 • นายศรัณย์ ปริติวิชกานต์

  กรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
 • นางสาวธนพร จันทโรหิต (เนย)

  กรรมการฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม
 • นายเธียรธรรม อภิจรรยาธรรม (เธียร)

  กรรมการฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม
 • ร.ต.หญิง จิภัทรา มรรยาทอ่อน (แอล)

  กรรมการฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม
 • นายพลัง โชติศิริ (พลัง)

  กรรมการฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม
 • นางสาวกนกพร ภักดีสังข์ (โอ๊ค)

  กรรมการฝ่ายกีฬา
 • นายชยันต์ คงทองวัฒนา (คิม)

  กรรมการฝ่ายกีฬา
 • นายญาณิน เรืองฤทธิศักดิ์ (มิ้ลค์)

  กรรมการฝ่ายกีฬา
 • นายวัชรวิชญ์ ถิรประสิทธิ์พร (หนุ่ม)

  กรรมการฝ่ายกีฬา
 • นายสมพร สมมะนา (หลิว)

  กรรมการฝ่ายกีฬา
 • นายวัชรนิพนธ์ กระจันทร์ (แจ๊ค)

  กรรมการฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์
 • นายพัชวลัญช์ ณ นคร (โดนัท)

  กรรมการฝ่ายวิชาการ
 • นายรวี เดชชัยพิทักษ์ (เอิร์น)

  กรรมการฝ่ายวิชาการ
 • นางสาวศิรดา หล่อลักษณ์

  กรรมาธิการฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์
 • นางสาวชลิดา ชองขันปอน

  กรรมาธิการฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์
 • นางสาวกมลวรรณ ชินชนานุภาพ (กวาง)

  เหรัญญิก
 • นายอัฐพงษ์ คำภาแสง (มาร์ค)

  เลขานุการ

สภานักศึกษา ประจำปี 2559


 • นายอเนชา โหราศาสตร์ (กล้า)

  ประธานสภานักศึกษา
 • นายชลธร กินแก้ว (อาม)

  รองประธานสภานักศึกษา คนที่ 1
 • นายธนาธิป แก้วคำฟู (แบงค์)

  รองประธานสภานักศึกษา คนที่ 2
 • นางสาวปุณยวีร์ จิระรัตนวรรณ (เนย)

  รองประธานสภานักศึกษา คนที่ 3
 • นางสาววรวรรณ ชัยรัตน์ธิกุล

  รองประธานสภานักศึกษา คนที่ 4
 • นางสาวกัญชรีย์ พัฒนา (เบส)

  ประธานฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์
 • นางสาวกันต์ฤทัย สิริวรกุลศักดิ์ (ปิ๊ก)

  ประธานฝ่ายกีฬา
 • นางสาวณัฐนันท์ เขมามุตตานาค (ใบเฟิร์น)

  ประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
 • นายวิชิต ทองประเสริฐ (วิช)

  ประธานฝ่ายวิชาการ
 • นายกฤตกร หมั่นสระเกษ

  ประธานฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม
 • นางสาวจิณณพัต วังป้อ

  กรรมาธิการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
 • นางสาวณัฐชยา ไชยชนะ (บี)

  กรรมาธิการฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์
 • นางสาวนติยากร ชนเก่าน้อย (จาม)

  กรรมาธิการฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์
 • นางสาวรัตนวรรณ์ ทับเทศ

  กรรมาธิการฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์
 • นางสาวกันยา วงศ์วิทย์วิโชติ (หนึ่ง)

  กรรมาธิการฝ่ายกีฬา
 • นางสาวจันทร์ใหม่ นุชคำ (บี)

  กรรมาธิการฝ่ายกีฬา
 • นายพงศ์ธนยศ กิรติสินธุ์

  กรรมาธิการฝ่ายกีฬา
 • นางสาวรัชดา จันทราภรณ์

  กรรมาธิการฝ่ายกีฬา
 • นางสาวปกเกศ บัณฑิตเจริญเลิศ

  กรรมาธิการฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม
 • นางสาวชนากานต์ มีชูเวท

  กรรมาธิการฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม
 • นางสาวพิจาริน เลี้ยงอาภา

  กรรมาธิการฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม
 • นางสาวพรทิพย์ แข็งขัน

  กรรมาธิการฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม
 • นายรุ่งฤทธิ์ กลิ่นจำปา (ปารุสก์)

  กรรมการฝ่ายวิชาการ
 • นายจักรพงษ์ เคลือบสูงเนิน

  กรรมการฝ่ายวิชาการ
 • นายนรพนธ์ บุญเคลือบ

  กรรมการฝ่ายวิชาการ
 • นางสาววณิชยา บุญท้วม (พริก)

  ผู้ตรวจสอบการเงิน
 • นางสาวมานิตา ชั้นไพบูลย์

  รองผู้ตรวจสอบการเงิน
 • นางสาวประภัสสร เชื้อคำ (ไซอิ๋ว)

  รองเลขาธิการ