News and Updates

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมหารือร่วมกับ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ และคณะพยาบาลศาสตร์

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา…

MUGR-News MUGR-News 0 Min Read

Mahidol University participated in 7th Thailand Education Fair (Myanmar) 2024

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และบัณฑิตวิทยาลัย…

MUGR-News MUGR-News 0 Min Read

การตรวจสุขภาพบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี 2567

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักและให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพของผู้บริหารและบุคลากร จึงจัดโครงการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้ได้จัดการตรวจสุขภาพฯ ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 ณ ชั้น 1…

MUGR-News MUGR-News 0 Min Read

Faculty of Graduate Studies welcomed delegation from Macquarie University, Sydney, Australia

On Monday, 18 March 2024, Faculty of Graduate Studies, Mahidol University, led…

MUGR-News MUGR-News 1 Min Read

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Interpretation of ISO 9001:2015 Requirments”

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Interpretation of ISO 9001:2015 Requirments”…

MUGR-News MUGR-News 0 Min Read

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ Outcome-Based Education (OBE) ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2.2/2567 โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ Outcome-Based Education (OBE)…

MUGR-News MUGR-News 1 Min Read

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ Outcome-Based Education (OBE) ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2.1/2567 โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ Outcome-Based Education (OBE)…

MUGR-News MUGR-News 1 Min Read

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงาน Mahidol University Exclusive Tour มหาวิทยาลัยมหิดลพบสื่อมวลชน

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเกียรติในงาน…

MUGR-News MUGR-News 1 Min Read

Discover Categories

57 ข่าว/กิจกรรม

MUGR Activities

กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย การประชุม/สัมมนา/เยี่ยมชม ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตวิทยาลัย และส่วนงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
34 ข่าว/กิจกรรม

Student Activities

กิจกรรมของนักศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลิกภาพของนักศึกษาให้มีความสมบูรณ์ ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญาเพื่อนำไปสู่การเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
1 ข่าว/กิจกรรม

CSR Activities

บัณฑิตวิทยาลัยมุ่งมั่นดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งหวังที่จะยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมเพื่อเป็นรากฐานที่ดีในการสร้างสังคมที่แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน
2 ข่าว/กิจกรรม

SDGs Activities

บัณฑิตวิทยาลัย มุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งด้านการวิจัยและนวัตกรรม การศึกษา และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อทำให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต
21 ข่าว/กิจกรรม

Other Activities

กิจกรรมอื่น จะประกอบไปด้วย ข่าวทุนการศึกษา รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ข่าวระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย ประชุมวิชาการ ข่าวทุนการศึกษา และอื่นๆ