บัณฑิตวิทยาลัย แนะนำและสาธิตระบบลงทะเบียนใหม่ (E-Registration) ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าแนะนำและสาธิตระบบลงทะเบียนใหม่ (E-Registration) ที่ปรับปรุงพัฒนา เพื่ออำนวยความสะดวกและสอดคล้องแก่ความต้องการของผู้ใช้งาน โดยมีประธานหลักสูตร อาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่หลักสูตร สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เข้าร่วมฟังและลงทะเบียนระบบใหม่ ณ ห้องเรียน MPHM ขั้น 2 อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century

Send Us a Message