บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีมอบเข็มราชสกุลมหิดลและเกียรติบัตร แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เกษียณอายุฯ ประจำปี 2562

วันที่ 26 กันยายน 2562 บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2562 ได้แก่ หัวหน้าบัณฑิตวิทยาลัย สาขาศาลายา คุณบุญเที่ยง ไกรสรเสนา และคุณทองปูน ชุ่มสุวรรณ งานบริหารและทรัพยากรบุคคล บัณฑิตวิทยาลัย เข้ารับมอบเข็มราชสกุลมหิดลและเกียรติบัตร จาก ศาสตราจารย์ นพ. บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในพิธีมอบเข็มราชสกุลมหิดลและเกียรติบัตร แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เกษียณอายุฯ ประจำปี 2562 ณ ห้อง Grand Auditorium ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century

Send Us a Message