บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ พร้อมด้วยผู้แทนบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน 30 รูป เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566 ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century

Send Us a Message