บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 22 (ออนไลน์) The 22nd National Graduate Research Conference (Online Conference) จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 25 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "Preparation for the job of 21st century" ในงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 22 (ออนไลน์) The 22nd National Graduate Research Conference (Online Conference) จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ของทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศและต่างประเทศ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการเสนอผลงานวิจัยจำนวน 117 คน จาก 16 สถาบัน ผ่านระบบ Zoom Meeting App

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century

Send Us a Message