บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีอันเชิญ "องค์พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ" เข้าประดิษฐานภายในหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ผศ.ธนดล ปริตรานันท์ รองคณบดีฝ่ายแผนและการคลัง และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีอันเชิญ "องค์พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ" เข้าประดิษฐานภายในหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ขบวนอัญเชิญองค์พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ เริ่มจากหน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านส่วนงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา เพื่อให้ทุกส่วนงานได้ทำการสักการะบูชา

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century

Send Us a Message