ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าพบผู้บริหารของ Federation of Myanmar Engineering Societies (Fed. Mes)

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เดินทางไปยัง Federation of Myanmar Engineering Societies (Fed. Mes) เพื่อเข้าพบ Mr. U Soe Myint, Secretary General หารือเกี่ยวกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ และความร่วมมือสนับสนุนทางวิชาการในอนาคต

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century

Send Us a Message