คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับการไฟฟ้านครหลวง

วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีลงนามในฐานะพยาน ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการสนับสนุนการจัดตั้งและบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย (MEA SPARK) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล โดยหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิพิธภัณฑศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย กับ การไฟฟ้านครหลวง ณ การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานคลองเตย อาคารวัฒนวิภาส กรุงเทพฯ โดยมีผู้ร่วมลงนามประกอบด้วย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง และมีผู้บริหารและคณาจารย์จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเกียรติในพิธี


ขอบคุณภาพจาก สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century