บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยรองคณบดีและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา) และคณะผู้บริหารและบุคลากรจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์ (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร) ในการเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารและหัวหน้างานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดการบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “การบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล” และ “ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล” พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมบรรยากาศการทำงานภายในอาคารบัณฑิตวิทยาลัย และเยี่ยมชมบรรยากาศโดยรอบมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century