งานครบรอบ 59 ปี คล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัด “งานครบรอบ 59 ปี คล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล” ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมประกอบพิธีสงฆ์ในช่วงเช้าและเป็นประธานกล่าวเปิดงาน นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจากอดีตผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย และผู้แทนส่วนงานกล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสครบรอบ 59 ปี คล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย รายนามดังต่อไปนี้

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง (อดีตรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ไวยครุฑธา อดีตรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมคณบดีและทีมบริหารพบชาวบัณฑิตวิทยาลัย และการมอบโล่-รางวัลบุคลากรดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century