บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบปีที่ 46

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย Dr. Aung Win Tun รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบปีที่ 46 ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในโอกาสนี้ บัณฑิตวิทยาลัยได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อใช้ในกิจกรรมบริการวิชาการด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการเพื่อความยั่งยืนด้วย

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century