โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2566

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้อง 406 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี คุณอมรรัตน์ ภู่นคร หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล ให้ความรู้เกี่ยวกับปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยมหิดลและบัณฑิตวิทยาลัย ตลอดจนวัฒนธรรมองค์การ วินัย จรรยาบรรรณ สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ ความก้าวหน้าทางสายอาชีพ และการปฏิบัติตนในการทำงานในมหาวิทยาลัยมหิดล

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century