โครงการอบรม เรื่อง การทำวิจัยอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Conduct of Research)

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรม เรื่อง “การทำวิจัยอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Conduct of Research)” ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายการศึกษาแบบดิจิทัล เป็นวิทยากรในการอบรม โครงการอบรมในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจด้านการทำวิจัย และสามารถนำมาปรับใช้กับการทำวิจัยของตนเองได้

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century