กิจกรรม Share & Learn: ประสบการณ์จากการอบรม EdPEx

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Share & Learn: ประสบการณ์จากการอบรม EdPEx ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM ในโอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ตระการรุ่ง รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการการศึกษา ให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรม โดยกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยได้นำประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับจากการอบรม EdPEx มาถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนร่วมกันภายในองค์กร เป็นการสื่อสารให้บุคลากรใหม่ได้รับทราบถึงการดำเนินการตามกรอบการประเมิน EdPEx และเพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการทำงานและพัฒนาองค์กรให้บรรลุตามเป้าประสงค์ต่อไป โดยทีมวิทยากรร่วม Share & Learn ได้แก่ คุณวีระชัย เขม้นงาน คุณอรรัตน์ ตั้งทองเพ็ชร ดร.สุภาพร จตุรภัทร คุณอมรรัตน์ ภู่นคร คุณณัฐวัฒน์ อัครโภคิณศิริ และคุณสุเมธ แก้วสุพัฒน์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 71 คน

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century