งานครบรอบ 58 ปี คล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัด “งานครบรอบ 58 ปี คล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล” ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยอดีตผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยให้เกียรติกล่าวอวยพรบัณฑิตวิทยาลัย ได้แก่ ศาสตราจารย์ นพ. บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี รองศาสตราจารย์ ดร. สุณีย์ กัลยะจิตร และผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

นอกจากนี้ มีพิธีมอบโล่-รางวัลบุคลากรดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564 แก่ คุณธัญวลัย สิริไพโรจน์ และคุณนฤดล คงทน จากนั้นเป็นช่วง Share & Learn “เคล็ด(ไม่)ลับจากการทำงาน โดยบุคลากรดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย” และ “การเปลี่ยนแปลงของบัณฑิตวิทยาลัยจากอดีตสู่ปัจจุบัน” โดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และปิดท้ายด้วยการรับชมวิดีทัศน์ประมวลภาพความประทับใจและความรู้สึกจากบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกัน

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century