การจัดทดสอบภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST (Computer-based) ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จัดทดสอบภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST (Computer-based) ให้กับนักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 93 คน เพื่อวัดสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษและเพื่อที่นักเรียนจะได้นำผลการทดสอบดังกล่าวไปใช้สำหรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยได้จัดสอบไปเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ต. ไสไทย อ. เมือง จ. กระบี่ ซึ่งการดำเนินการจัดสอบครั้งนี้อยู่ภายใต้มาตราการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) และแนวทางปฏิบัติของการสอบตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century