โครงการอบรม เรื่อง Coding กับการสร้างแนวคิดเชิงคำนวณ โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรม เรื่อง Coding กับการสร้างแนวคิดเชิงคำนวณ รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพ. ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาแบบดิจิทัล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร. ปรเมศวร์ เหล่าสินชัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย อาจารย์ประจำสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม จุดประสงค์ของโครงการอบรมในครั้งนี้คือ การเพิ่มพูน Soft Skills ด้าน Digital Literacy เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้เสริมสร้างประสบการณ์ด้านการเขียน Code ผ่านเว็บไซต์ Code.org อีกทั้งได้ฝึกการคิด วางแผน และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมอบรมกว่า 60 คน

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century