คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าเยี่ยมชมส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่างส่วนงานฯ บัณฑิตวิทยาลัย กับมหาวิทยาลัยมหิดล (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอผลการดำเนินงาน และมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมรับฟัง และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในครั้งนี้ด้วย

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century