งานขอบคุณผู้เกษียณอายุงานและผู้ครบสัญญาจ้าง ประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานขอบคุณผู้เกษียณอายุงานและผู้ครบสัญญาจ้าง ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom โดยมีศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึก พร้อมกล่าวขอบคุณผู้เกษียณอายุงานทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ คุณอัจฉรา รอดพ้น งานแผนและพัฒนา และคุณสายพิรุณ คุ่ยโล่ งานบริหารทั่วไป จากนั้นผู้บริหาร ผู้เกษียณอายุงาน รวมถึงบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย รับชมวิดีทัศน์ประมวลภาพของผู้เกษียณอายุงาน กล่าวความรู้สึก และแบ่งปันเรื่องราวประทับใจร่วมกันอย่างอบอุ่น

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century