การประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2563 (Innovation for Crime Combating Contest 2020 : I4C-2020)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย จัดการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2563 (Innovation for Crime Combating Contest 2020 : I4C-2020) ผ่านระบบ Zoom App ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์, รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล, รองศาสตราจารย์ ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร, รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ภวสันต์, อาจารย์ ดร.สมทบ ฐิตะฐาน, คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล, คุณทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ในการเป็นคณะกรรมการตัดสิน และมีผลงานที่เข้ารอบสุดท้ายในวันนี้ทั้งสิ้น 8 ผลงาน สำหรับการประกาศผลบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศผลทางเว็บไซค์ https://graduate.mahidol.ac.th ภายในเดือนสิงหาคม 2563

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century