ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ชี้แจงมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19)

วันที่ 2 มีนาคม 2563 ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และรองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ ชี้แจงผ่านทาง Facebook Live ถึงแนวทางการปฏิบัติตัวให้พ้นจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) โดยวางมาตรการป้องกันการติดเชื้อให้แก่บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย โดยให้ เข้า-ออก อาคารได้แค่ทางเดียวและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกคนก่อนเข้าในตัวอาคาร พร้อมแจกจ่ายแอลกอฮอล์เจลให้แก่บุคลากร รวมถึงงดสแกนลายนิ้วมือ เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสเชื้อโรคโดยตรง ทั้งนี้ขอให้บุคลากรทุกคนรักษาสุขภาพ หากเกิดความผิดปกติกับระบบทางเดินหายใจให้รีบพบแพทย์ทันที

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century