โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การป้องกันและระงับอัคคีภัย 2562"

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การป้องกันและระงับอัคคีภัย 2562" ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน วิทยากรนำโดย คุณยุทธภูมิ ญานนิ่ม หัวหน้างานจราจรและความปลอดภัยพร้อมทีมงาน จากกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล

ภายในโครงการจัดการให้ความรู้การปฏิบัติตนในภาวะฉุกเฉิน การฝึกซ้อมการอพยพเสมือนจริง และการเข้าฐานอบรม ได้แก่ ฐานแสงสุดท้าย ฐานมือลั่น ฐานอยู่ในปารตี้ร้องดั่งไฟเออร์ และฐานคิดดีๆ ชีวิตนี้มีทางเลือก ซึ่งภายในฐานเป็นการแนะนำให้ความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย การปฏิบัติตนเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน เช่น การอพยพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR) การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า AED การฝึกซ้อมดับเพลิง การแนะนำและการสาธิต การเลือกใช้ถังดับเพลิงชนิดต่างๆ ให้เหมาะกับสถานการณ์ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย ได้เรียนรู้วิธีการรับมือได้อย่างถูกต้อง เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century