งานมหิดลวิชาการ "เปิดบ้านมหิดล" ประจำปี 2562

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมจัดงาน มหิดลวิชาการ "เปิดบ้านมหิดล" ประจำปี 2562 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ภายในงานจัดให้มีกิจกรรม Re-Skill Up-Skill and Add-Skill for the 21st Century แนะนำให้ข้อมูลการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ สำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่ต้องการพัฒนาเพิ่มทักษะชีวิต และกิจกรรมดอกไม้กระดาษ "พับง่ายๆ ใครๆก็ทำได้" วิทยากรโดย คุณคำรณ ไพศาลพัฒนกุล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century