โครงการ รับสมัครนักศึกษาจาก สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เข้าศึกษาในหลักสูตร Master of Nursing Science

วันที่ 21 กันยายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ รับสมัครนักศึกษาจาก สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เข้าศึกษาในหลักสูตร Master of Nursing Science ณ โรงแรม Annapurna, Kathmandu สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมด้วยคณาจารย์จาก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เพื่อประชาสัมพันธ์และสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ โดยได้รับความร่วมมือระหว่าง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะเข้าศึกษาในหลักสูตรที่มีเนื้อหาเช่นเดียวกับนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century