บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการ "Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย" ครั้งที่ 3

บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการ "Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย" ครั้งที่ 3 วันที 26 เมษายน 2562 ณ บริเวณโถงต้อนรับ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century