บัณฑิตวิทยาลัย จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

วันที่ 28 กันยายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัย จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน แสดงความชื่นชมและขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ

จากนั้นผู้เกษียณอายุราชการ กล่าวแสดงความรู้สึก ความผูกพันที่มีต่อบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน หลังจากนั้นร่วมชมการแสดงบนเวที ขับร้องและบรรเลงเพลง โดยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา ซึ่งในปีนี้มีบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเกษียณอายุราชการ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ Dr. Jan O'Day Davies ตำแหน่ง อาจารย์งานศูนย์ภาษา นางจงลักษณ์ เมอริดิธ ผู้ช่วยอาจารย์งานศูนย์ภาษา และนางสาวบุศรา ฤกษ์งาม นักวิชาการศึกษางานบริการการศึกษา

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century