ขอการสนับสนุนลงคะแนนรับรองทีมองค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565

หลักเกณฑ์การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2565

ขอการสนับสนุนลงคะแนนรับรองทีมองค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย ได้ประกาศรับสมัครคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 นั้น ปรากฏว่า มีทีมผู้สนใจสมัครเป็นคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา จำนวน 1 ทีม คือ ชื่อทีม : ทีม MU Beyond

นโยบาย

 • ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยดำเนินการตามหลักประชาธิปไตยและตามปณิธานของมหาวิทยาลัย ปัญญาแห่งแผ่นดิน
 • ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรมไทยเพื่อให้เป็นผู้นำทางสังคมที่ดีและมีคุณภาพ
 • จัดตั้งและผลักดันโครงการที่มีประโยชน์ต่อการสร้างเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตทางด้านสังคมและอารมณ์(Soft Skills)ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี
 • ส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้มีความคิดที่สร้างสรรค์ ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานที่มีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ชุมชน และประเทศ
 • ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
 • ส่งเสริมความสามารถทางด้านดนตรี กีฬาและด้านอื่นๆที่นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้ความสนใจ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและเสริมสร้างสุขภาพทางกายและใจแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 • ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยต่างๆทั้งทางด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา และด้านอื่นๆ
 • ส่งเสริมคุณลักษณะการมีจิตอาสา รวมทั้งสนับสนุนการนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปต่อยอดเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม
 • ส่งเสริมและปลูกฝังนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มีความรอบรู้และตระหนักถึงการอนุรักษ์และการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามีสุขภาพจิตที่ดี มีจิตใจที่เข้มแข็ง สามารถแก้ไขปัญหาและมีวุฒิภาวะทางอารมณ์เหมาะสมในระหว่างการศึกษา

กระบวนการส่งคะแนน

 • นักศึกษาทุกคน สามารถลงคะแนนเสียง ได้ที่ Web site https://graduate.mahidol.ac.th/  ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 เมษายน 2565
 • ประกาศรายชื่อคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา และผลการลงคะแนน ประจำปีการศึกษา 2565   ถึงวันที่ 15 เมษายน 2565

 

 

รายชื่อคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2565
ทีม MU Beyond

นายวิษณุวงศ์ ประเสริฐคงคา
นายกองค์การนักศึกษา
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
นายจักรพัทร ศรีสันติธรรม
รองนายกองค์การนักศึกษา 1
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
นางพอตา รัตนพันธ์
รองนายกองค์การนักศึกษา 2
 • คณะพยาบาลศาสตร์
นายรับเสด็จ สุวรรณแสง
เลขานุการ
 • สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
นางสาวศศิพิมพ์ วิเศษวงษา
เหรัญญิก
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์
นายพลัง นิทัศกาญจนานนท์
ประธานฝ่ายกิจกรรม
 • คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
พ.ต.หญิง ลักษณา บัวผดุง
กรรมการองค์การนักศึกษา
 • คณะพยาบาลศาสตร์

 

 • รับรอง
  90.91%
 • ไม่รับรอง
  9.09%

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century

Send Us a Message