บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการ Share & Learn ประสบการณ์จากการอบรม TQA Education Sector

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ Share & Learn เรื่อง "ประสบการณ์จากการอบรม TQA Education Sector" ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โครงการดังกล่าวเปิดโอกาสให้ทีมหัวหน้างาน/รักษาการหัวหน้างาน ได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าอบรม TQA Education Sector มาแลกเปลี่ยนร่วมกันกับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างชุมชนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ตลอดจนสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กรและการสร้างวัฒนธรรมในองค์กร ซึ่งมีบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการถึง 63 คน

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century