โครงการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (CIMB) ณ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีคุณอดิศร เสริมชัยวงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารสูงสุดธุรกิจรายย่อย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน พร้อมด้วยคุณประภาส ทองสุข ผู้บริหารสูงสุดสื่อสารองค์กร Mr. Martin Buchholz ผู้บริหารธนาคารดิจิตอล และ คุณฉัตรชัย แซ่อึ้ง ผู้บริหารเทคโนโลยีดิจิตอล

ซึ่งประเด็นการศึกษาดูงานได้แก่ การวางแผนการดำเนินงาน การบริหารจัดการโครงการ โปรแกรมและวิธีใช้ในการพัฒนา ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาระบบ การตอบคำถามการใช้งานหลังจาก Deploy และการบำรุงรักษา

ทั้งนี้ ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับแผนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ครอบคลุมการให้บริการงานด้านบัณฑิตศึกษา

For more inqueries & assistants, please call us gradinter@mahidol.ac.th or LINE Official @160ohrzm

To enable academic, professional,as well as career development programs to produce nationally and internationally competence human resources for 21st century